RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden
Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Palvelut

NLP-koulutus

MITÄ ON NLP?

NLP:n perustajat ovat Dr. Richard Bandler, matemaatikko, tietokoneohjelmoija ja psykoterapeutti, sekä Dr. John Grinder, kielitieteilijä. Teoreettisesti NLP perustuu systeemiteoriaan, informaatioteoriaan, konstruktivismiin, tekoälytutkimuksiin, kielitieteeseen ja kognitiivisen psykologian ideoihin. Taustafilosofeja ovat mm. Alfred Korzybski ja Gregory Bateson. NLP ei mallina sitoudu mihinkään psykologiseen teoriaan, vaan tarjoaa joukon tekniikoita, työkaluja, joiden arvon määrää niiden tehokkuus.

NLP sai alkunsa 1972, kun John Grinder, silloin lingvistiikan professori Santa Cruzin yliopistossa ”University of California” ja Richard Bandler, saman yliopiston psykologian opiskelijana, yhteistyössä huomasivat mielikuvien ja kielikuvien vaikutusvoiman. He saivat paljon vaikutteita ja ideoita useiden kuuluisien terapeuttien kautta, tässä mainittakoon Friz Perls, psykoterapeutti, Virginia Satir, perheterapeutti ja Milton H. Erickson, hypnoterapeutti. Myös Gregory Batesonilla, brittiläinen antropologi sekä kybernetiikan ja kommunikaatio- ja systeemiteorian asiantuntija, oli suuri vaikutus NLP:n kehitykseen. (O’Connor & Seymor 1998, 18-19; Ojanen 2004, 7-10; Bodenhamer & Hall 2004, xi-xii.) Moni NLP-tekniikka on Ericksonin prosessien mallittamisen tulos (Bodenhamer & Hall 2004, xii). Richard Bandler on myös hyvin taitava hypnotisti, joka alussa käytti NLP:tä yhdistettynä hypnoosiin. Hän huomasi nopeasti, ettei aina tarvita hypnoosia, vaan että moni tekniikka toimii mainiosti ilmankin hypnoosia.
 
NLP perustuu siis pitkälti samanlaiselle ajattelulle kuin kognitiivinen psykoterapia, etenkin sen konstruktiiviset suuntaukset: tutkitaan sitä, miten ihmiset rakentavat ongelmalliset tunteet ja käyttäytymisen mm. omilla mielikuvillaan ja sisäisellä puheellaan ja miten näitä tekijöitä muuttamalla myös tunteet ja käyttäytyminen muuttuvat. NLP on menetelmänä lähellä myös ratkaisukeskeistä terapiaa siinä, että asiakasta autetaan rakentamaan myönteisiä tavoitteita ja häntä aktivoidaan etsimään omia, jo olemassa olevia voimavarojaan. Käyttäytymisterapioihin kytkentöjä löytyy taas oppimisen lainalaisuuksien hyväksikäytössä, mm. mallioppimisen hyväksikäyttö ja ehdollistamiseen perustuvat resurssiankkuroinnit. (Ojanen 2004, 8-9.) NLP:tä hyödytään mm. opetuksessa, terveydenhoidossa, urheiluvalmennuksessa, myyntityössä, liike-elämässä ja on tullut tutuksi työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittämisen parissa työskenteleville (Ojanen 2004, 10; Grönfors & Roos 1997, 56-65).

Lyhyt katsaus taaksepäin voisi olla avuksi, kun pyrimme sijoittamaan NLP:n ihmistieteiden historiaan. Bodenhamer & Hall (2004, 322-323) kuvavat ehkä parhaiten NLP:n kehitystä:

"Wilhelm Wund in Germany and his American popularizer, Tichner, presented a theoretical model that almost invented NLP with their emphasis on the sensory systems. For Wund and Structuralism, psychology ought to operate as a ”science of mind”.
Sigmund Freud mixed ”the hard science” of medicine with the very ”soft” art of the Id-ego-superego –model to create psychoanalysis. For him psychology should function as the ”science of the unconscious”.
John Watson and the behaviorists had a different idea. They suggested that the inner ”black box” of ”mind” or ”consciousness” didn’t matter in terms of building a scientific discipline of psychology. So they completely refocused psychology and designated it as the ”science of behavior”. Stimulus-Response (S-R) theory sought to explain human functioning exclusively in terms of conditioning: ”This stimulus sets off that response.”
Relying heavily upon the original work of Pavlov in Russia, also Miller was a popularizer of this model.
Then came the information age of computers, cybernetic systems, the cognitive revolution of George Miller, Galanter and Pribram. Psychologists began increasingly to argue for an Intervening Variable between S-R. Edvard Tollman emphasizes that stimuli are elaborated into a tentative, cognitive-like map of the environment. And it is
this tentative map, indicating routes and paths and environmental relationships, which finally determines what responses, if any, the subject will finally release."


Tänä päivänä ihmistieteet kautta linjan korostavat ihmisen kognitiota ja mallintamisen ajatusta, kun he työskentelevät potilaiden/asiakkaiden kanssa. Esimerkiksi professori Antero Toskalan kirjan ”Pelot ja niiden voittaminen” perusideologia rakentuu oletukselle, että jokainen on itse omien kokemustensa aktiivinen rakentaja, eli oman elämänsä arkkitehti. Hänkin korostaa, että ihminen tulkitsee asioita ja ilmiöitä aktiivisesti tiettyjen perusulottuvuuksien pohjalta. Tältä pohjalta jokainen luo koko ajan elämässään sitä todellisuutta, jonka avulla pyrkii sopeutumaan tähän maailmaan. (Toskala 1997, 10.)

Lähtökohtana on, että ihminen voi oppia ihmissuhdetaitoja, voi oppia ajattelemaan uudella tavalla, voi muuttaa asenteita, voi tiedostaa resursseja yms. NLP on määrittänyt ”the intervening variable between S-R” ns. TOTE-mallina (Test – Operate – Test – Exit).

"This model provides a flow-chart for tracking human subjectivity from stimulus to through internal ”processing” in terms of the human responses of Testing the stimulus against internal models (plans, expectations, thoughts, ideas, paradigms), Operating either on the stimulus to alter it or one’s internal map to alter it, Testing for congruency or the lack of it, and the Exiting the program." (Bodenhamer & Hall 2004, 323.)

NLP yhdistää neurologian ja kielen, johon kuuluu myös ajatukset ja mielikuvat. Muuttamalla ajatuksia ja/tai mielikuvia muutamme myös tunnetiloja. Eräs tunnetuimmista limbisen järjestelmän toiminnoista on havaintojen, mielikuvien, sisäelinten ja ihon aistimuksien, tunteiden ja tuntemuksien kulkeminen muistin materiaaliksi sen kautta. Korteksilla, aivokuorella, syntyvät aistimukset ja mielikuvat kulkevat talamuksen, joka toimii mm. aistiratojen väliasemana, hypotalamuksen ja aivolisäkkeen (limbisen järjestelmän osia) kautta kehoon. Hypotalamus ja aivolisäke muuntavat mielikuvatasoisen kokemuksen viestimolekyyleiksi (välittäjäaineiksi), jotka välittävät viestin kaikkialle aina perusaineenvaihdunnan saakka hermosolujen ja verenkierron kautta. Tällöin on kysymys solutason oppimisesta, mikä on organismin alkuperäisen oppimisen muoto. (Lindh 1998, 17; Nienstedt ym. 1999, 513, 533.)

Kun NLP:ssä pyritään muuttamaan erilaisia olotiloja voimavaraisemmiksi, järjestetään muistettuja rajoittavia tapahtumia uusiin aistimus- ja miellepiirrekokonaisuuksiin tai rakennetaan uuden mielikuvan elementtejä sellaiseen järjestykseen , että se antaa voimavaroja ja toivottuja tunnetiloja. Minkä tahansa osan elävöittäminen sa koko kokemuksen rakentumaan tai yhden osan muttaminen saa koko rakenteen muuttumaan ja tällöin muuttuu myös kokemus. Yhden piirteen muuttaminen mielikuvassa muuttaa aivoissa aktivoitunutta hermosoluketjua (Haapasalo 1997, 231).

Käytännön esimerkki:
Henkilön työpaikalla käytettiin siivoamiseen desifioimisainetta, jonka tuoksu palautti x:lle mieleen muistot ja kokemukset lähiomaisen sairaalan teho-osastolla olemisesta ja menehtymisestä. Sairaalassa oli käytetty tuota samaa puhdistusainetta. Joka päivä työhön tullessaan x:lle ”tarttui pala kurkkuun” ja teki mieli antaa ylen.
 
NLP-ohjaaja kysyi, että minkälaisena mielikuvana tuo reaktio x:lle hahmottui, ja x kertoi mielikuvan sisällöstä ja sen koosta, etäisyydestä ym. Ja hän mainitsi mielikuvan värin olevan harmaa.

Ohjaaja tiedusteli jonkun mahdollisimman mukavan ja upean kokemuksen mielikuvaa, ja x kertoi resurssimielikuvansa olevan kuva kesämökiltä. Kuva on melko suuri, värikäs, se on melko lähellä se on ikään kuin valokuva ja kuvan taustaväri on sininen.

Ohjaaja kysyi onko mitenkään mahdollista siirtää tätä mielikuvan sinistä taustaväriä tuoksumielikuvan taustaväriksi. Muutaman kuvittelukerran jälkeen se onnistui. Taustavärin pysyvyyttä harjoiteltiin muutaman minuutin ajan, ja kun x oli vakuuttunut, että taustaväri pysyy sinisenä harjoittelu lopetettiin.

Tuoksu ei enää koskaan tämän parikymmenen minuutin harjoittelun jälkeen aiheuttanut oireita, vaan oli neutraali tuoksu muiden vastaavien joukossa. (Haapasalo 1997, 231-232.)

Autonominen hermosto ja sisäeritys NLP:n näkökulmasta

Autonominen hermosto on sananmukaisesti juuri autonominen eikä tahdonalaisesti hallinnassamme. Autonominen hermosto vaikuttaa suoraan immuunisuojaamme kuten myös elimistön sisäeritys ja molempia aktivoidaan limbisen järjestelmän kautta.

Esimerkiksi stressin paineen alla eritämme katekolamiineja, kortisoleja ja adrenaliineja, jotka estävät immuunisolujen toimintaa. Immuunisuoja liittyy lähinnä sisäeritykseen ja rauhasiin ja 1970-lukuun saakka fysiologit luulivat, että sisäeritys ja hermosto toimivat erillään. Vasta 1974 tutkija Robert Ader, University of Rochester, School of Medicine and Dentistry, sai selville, että immuunisolut ottavat viestejä vastaan hermoista. Aderin kollega, David L. Felten, huomasi, että tunteilla on voimakas vaikutus autonomiseen hermostoon ja hän löysi myös millä tavalla autonominen hermosto puhuu suoraan immuunijärjestelmälle. (Goleman 1997, 166-167.) Väliaivoissa sijaitseva limbinen järjestelmä on sisäeritys- ja immuunijärjestelmän lisäksi autonomisen ja ääreishermoston kautta yhteydessä kaikkialle kehoon, lihaksiin, ihoon, sisäelimiin, raajoihin ja niiden alueisiin aivokuorella (Lindh 1998, 57). (Dacher 1993, 17-27; Nienstedt, Hänninen, Arstila & Björkqvist 1999, 575.)

Kuviossa 24 on pelkistetysti esitetty miten henkilön stressireaktio voi alkaa ja edetä hermoston, sisäerityksen ja immuunisuojan yhteistoimintana. Kuvan alkuperäinen malli löytyy McDermott’n & O’Connor’n kirjasta ”NLP och hälsa” (1998, 121).

 

Kuvio 1. Kuva hermoston, sisäerityksen ja immuunisuojan yhteistoiminnasta stressireaktion seurauksena. Kuvan alkuperäinen malli löytyy McDermott’n & O’Connor’n kirjasta ”NLP och hälsa” (1998, 121).

Hermosto, sisäeritys ja immuunisuoja toimivat siis yhdessä ja kääntävät ajatuksemme fysiologiaksi (McDermott & O’Connor 1998, 91; Dacher 1993, 17, 71; N. Hall, March 2001, 1). Mielikuvien säätämisellä ja sanoilla, jotka synnyttävät mielikuvia, on siis mahdollista vaikuttaa suoraan voimavarojen ja tunteiden hallintaan sekä myös immuunisuojaan ja stressiin. Tällöin ohjelmoimme itsemme neuro-lingvistisesti.KIRJALLISUUS
Asikainen, R. & von Harpe, P. (toim.) 1997. Monessa Mielessä. Jyväskylä: ai-ai, Gummerus.
Bandler, R. & Grinder, J. 1975, The Structure of Magic I. Palo Alto, California: Science and Behavior Books.
Bandler, R. & Grinder, J. 1976 The Structure of Magic II. Palo Alto. California: Scinence and Behavior Books.
Bodenhamer, B.G. & Hall, M.L. 2004 (1999). The User’s Manual For The Brain. Wales, UK Crown House Publishing.
Dacher, E.S. 1993 (1991). PNI, The New Mind/Body Healing Program. New York: Paragon House.
Goleman, D. 1997 (hardcover edition 1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam Books.
Grönfors, T. & Roos T. 1997. Mitä on NLP. Espoo: Facile Publishing.
Haapasalo, S. 1997. NLP ja aivot. Teoksessa R. Asikainen & P. von Harpe (toim.) Monessa Mielessä. Jyväskylä: ai-ai, Gummerus, 217-248.
Hall, Nicholas. 2001. Stress: A Psychoneuroimmunological Perspective. An Interview with Nicholas Hall, Ph.D., M.D. By Joseph R. Dunn, Ph.D. Psychological Online Journal, Volume II, Number 3
Lindh, R. 1998. Mielikuvaoppiminen. Helsinki: WSOY.
McDermott, I. & O’Connor J. 1998. NLP och hälsa. Jönköping: Brain Books AB.
Nienstedt,W., Hänninen, O., Arstila A. & Björkqvist S-E. 1999. Ihmisen fysilogia ja anatomia. Porvoo, Helsinki, Juva: WSOY.
O’Connor, J. & Seymor, J. 1998. Introduktion till NLP. Jönköping: Brain Books AB.
Ojanen, M. 2004. Terapiastako ratkaisu. NLP-perustaisen psykoterapian tuloksellisuustutkimus. Helsinki: Hakapaino.
Toivonen, V-M. & von Harpe, P. (toim.) 1995. NLP Mielikirja. Kuinka muuttaa mieltään. Helsinki: ai-ai, Hakapaino.
Toskala, A. 1997. Pelot ja niiden voittaminen. Juva: WSOY.
 

Takaisin

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi