RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 114 (3.4.2020)       (tässä suomeksi)

OM KREATIVITET

Läste just bröderna Järvilehtos bok om kreativitet och blev inspirerad att dela med mig av deras tankar. Kreativitet är enligt dem en väsentlig del av livet, något som tas i bruk, när det tidigare sättet att fungera inte mera är möjligt. Vi är alla kreativa, för kreativitet är en medfödd egenskap. Kreativ verksamhet är däremot något som uppstår efter hand som vi använder och utvecklar olika färdigheter, misslyckas och försöker på nytt. Kreativ verksamhet kräver ihärdighet och mod.

 Vad är kreativitet?

Enligt flow-teorins ’fader’, Mihály Csíkszentmihályi, är kreativitet förmågan att göra något nytt OCH ändamålsenligt på ett visst område.

Varför borde man vara kreativ?

Kreativitet gör livet mera levande och gör att vi hittar nya sätt att fungera och tar inte emot vardagen som en zombi.

Hur gör man?

Kreativitet kräver en orsak, en situation, där något måste förändras och de redskap vi har inte räcker till för att få den förändringen till stånd. Det här är också en av definitionerna på ett problem. Edward de Bono (Lateral thinking) säger, att ett problem är skillnaden mellan det du har och det du vill ha. Ifall du inte hittar någon lösning på hur du skall avlägsna den skillnaden, bör du omdefiniera problemet. Annars går en massa energi förlorad och kaos eller hopplöshet uppstår.

Problemen gör oss alltså kreativa. Inga problem – ingen kreativ verksamhet. Ett problem uppstår, när du vill ha något du inte har. Här kan man lika väl tala om behovstillfredsställelse. Ett otillfredsställt behov skapar problem. T.ex. Du är hungrig och har ingen mat inom räckhåll. Förmodligen löser du problemet utan större kreativitet med att gå till butiken. Men om alla butiker är stängda eller du inte har några betalningsmedel till hands? Hur gör du då?

Vi har gemensamt tre allmänmänskliga behov: behovet av trygghet, behovet av samhörighet och behovet av utveckling. Behovet av trygghet och behovet av utveckling är dessvärre varandra motstridiga. Det finns en del i oss som motsätter sig förändring samtidigt som det finns en annan del som pockar på förnyelse. När behovet av förnyelse aktiveras på kollektiv nivå, förmår den enskilda individens trygghetsbehov inte sätta stopp för detta. Ingen av oss kan heller hoppa av och vägra delta i framtiden. Därför behöver vi kreativitet så att vi kan tänka och fungera i enlighet med vår nya levnadsmiljö.

Kreativitet går dock inte att pressa fram med viljekraft, utan vi måste bygga upp ett liv, som stödjer kreativ verksamhet. Vi måste helt enkelt skapa tillvägagångssätt, som hindrar det gamla och invanda att ta över.

Sannolikt kan man inte vara särskilt kreativ helt ensam. Mihály Csíkszentmihályi påstår, att kreativitet inte sker i folks huvuden utan i växelverkan mellan personers tankar och ett sociokulturellt kontext. Kreativiteten är mera en systembetonad än en individuell företeelse.

En förutsättning för kreativitet verkar vara, att man träffar andra, ventilerar synpunkter, vänder upp och ner på etablerade tänkesätt och skapar nya infallsvinklar och mixar ihop kunnande från olika områden.

Lyckosamhet, säger Richard Wiseman, koncentreras faktiskt till vissa människor – till dem som håller sinnet öppet för att få syn på och ta emot nya möjligheter. Ju mera du ser och erfar, desto kreativare blir du.


Månadens citat:

Somliga människor är verkligen irriterande: de skrattar inte åt dina vitsar, de delar inte dina värderingar och de tänker i mångt och mycket synnerligen underligt. – Paavo ja Lauri Järvilehto

Månadens boktips:

 Paavo Järvilehto & Lauri Järvilehto: Pim! Olet luova. (2019)